Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Podstawą działalności Klubu Sportowego Lemiesz Team, zwanego dalej „Klubem” są: Statut Klubu, Uchwały Zarządu Klubu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Członek Klubu zawiera Umowę pisemnie poprzez wypełnienie Deklaracji Członkowskiej.
 3. Celem Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu w zakresie wskazanym w § 1 Statutu Klubu.
 4. Z oferty Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Członkami Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Statucie Klubu.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Klubu mogą być osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby dorosłe po spełnieniu następujących warunków:
  1. dostarczą do Zarządu Klubu osobiście lub wypełnioną przez przedstawiciela ustawowego deklarację przynależności do Klubu,
  2. opłacą roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu oraz w przypadku gdy chcą czynnie uczestniczyć w oferowanym procesie szkoleniowym poniosą koszt zgodny z ustaleniami, którego miesięczna wysokość zostanie określona w Deklaracji Członkowskiej.
 2. Członek Klubu lub Jego Opiekun ustawowy, przystępując do zajęć, oświadcza, że nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w treningu lekkoatletycznym oraz w zawodach.
 3. Niedopełnienie obowiązków wynikających z punktów 1 i 2 może skutkować wykluczeniem z Klubu.

Opłaty

 1. Roczna składka członkowska jest obowiązkowa i nie podlega zwrotowi. Kwota składki wynosi 120,00 PLN bez licencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz 170,00 PLN z licencją PZLA.
 2. Prawo do uczestnictwa w procesie szkoleniowym oferowanym przez Klub jest równoznaczne z poniesionymi kosztami i weryfikowane w okresach miesięcznych.
 3. Wpłaty za wybrany miesiąc są płatne z góry, w terminie do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.
 4. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Klubu o nr 11 10201026 0000 1102 0398 9712, wpisując w tytule przelewu „Imię i nazwisko osoby / Nazwę firmy”, której dotyczy opłata.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Statutu Klubu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Klub wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć.
 3. Klub przechowuje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia końcowe

 1. Rezygnację z członkostwa w Klubie można złożyć pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Nadzór nad działalnością Klubu oraz prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.
 3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Klubu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 roku.